Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

Ganzen

Grauwe ganzen ringen 2012

Op 17 juni 2012 zijn bij de vijver bij het zwembad van Zutphen 38 grauwe ganzen gevangen en vervolgens bijna allemaal geringd door Berend Voslamber en zijn team. Ook dit jaar zijn ze geringd met een donkergroene halsband, een groene pootring met witte letters en een stalen pootring met een uniek nummer. De kleurringen begonnen dit jaar met een letter Z. In de jaren 2010, 2011 en 2012 zijn respectievelijk 53, 44 en 38 grauwe ganzen (gekleur)ringd.

Om 07:00 uur kwam de vangploeg bijeen op de parkeerplaats bij het hockeyveld. Tijdens de koffie werd besloten om aan de noordwest zijde van de vijver een vangplek in te richten. Rond kwart voor acht waren de netten gezet en werden de ganzen met brood gelokt. Passerende wandelaars, al dan niet vergezeld van hun honden, werden over ons doen en laten geïnformeerd en verzocht even te wachten of met een grote boog om ons heen te lopen. Net als voorgaande jaren was een meer dan normale argwaan bij de ganzen waar te nemen maar uiteindelijk werden 42 ganzen gevangen, waaronder 5 soepganzen. Hiervan werden er vier direct weer losgelaten, één werd in de vangopstelling gehouden omdat die al in een voorgaand jaar geringd was. Ongeveer de helft der gevangen vogels werd korte tijd in jute zakken bewaard.


Van alle gevangen vogels zijn onder andere het geslacht, het gewicht en de snavelkleur bepaald. Ook zijn de gevangen vogels gecontroleerd op de aanwezigheid van lintwormen. Aangetroffen lintwormen zijn verwijderd en zullen spoedig voor nader onderzoek naar een onderzoeksinstituut verzonden worden. Bij de nu gevangen vogels waren ook vogels die al eens eerder gevangen en al geringd waren. Deze vogels werden slechts kort onderzocht op algehele conditie en daarna vrijgelaten.

Al tijdens het ringen bleek dat van drie gezinnen alle, dan wel een groot deel, van de jongen gevangen werd evenals de oudervogels. Direct na weer vrijgelaten te zijn zwommen de inmiddels geringde ganzen naar de oostzijde van de plas om daar gezinshereniging af te wachten, luid roepend werd met familieleden in de "kraal" contact gehouden.

Op de avond van de vangdag bleken de meeste van de vandaag gevangen vogels hun argwaan al verloren te hebben en foerageerden bij het struweel van de hockeyvelden en ze lieten zich daar gemakkelijk benaderen. Hierdoor konden de ringen gemakkelijk worden afgelezen. De familiebanden lieten zich daardoor snel vaststellen.

Van enkele paren zal ik hieronder de gezinssamenstelling weergeven, vastgesteld op zondagavond 18 juni 2012.

  • Een in 2010 al volwassen vrouwtje werd in 2010 met kleurringcode FZA geringd. Dit vrouwtje was in 2012 gepaard met een mannetje dat in 2011 als juveniel werd geringd met FYE. Bij dit paar hoorden 3 jonge vogels en twee volwassen soepganzen. Alleen de jonge vogels zijn geringd en wel met de ringnummers ZJJ, ZJK en ZJN.
  • In 2011 zijn een toen al volwassen mannetje en vrouwtje geringd met de codes FXL en FUL. Deze vogels werden 17 juni 2012 teruggevangen evenals een 9 tal jongen. 's-Avonds hielden deze vogels zich op in een groep van 17 vogels, waaronder 6 niet geringde jongen. De overige negen jongen zijn gering met de codes ZGS, ZGJ, ZJL, ZJH, ZGB, ZGP, ZGX, ZJE en ZJU.
  • Een ander groot gezin bestaande uit 21 exemplaren werd ook gevangen, waarvan 3 volwassen vogels en 18 juvenielen. Twee van de volwassen vogels waren al geringd. Het betrof hier een vrouwtje met kleurringcode FYR (was PXK in 2010 is in 2011 herringd) en een soepgans met kleurringcode FYP. Deze vogel werd ook in 2011 geringd. Er werd nu ook een ongeringde volwassen vogel gevangen die nu kleurring ZGN draagt. Deze drie volwassen vogels zorgen voor de 18 jongen. Deze groep jongen kan niet van een en dezelfde ouder zijn. Als je goed kijkt zie je verschil in grootte bij de in de groep aanwezigen jongen. De jongen zijn gering met de codes ZGP, ZPE, ZGR, ZGA (zie bijgaande 3 foto's), ZJY ZGZ, ZGG, ZJS, ZJZ, ZGY, ZGL, ZGK, ZJE, ZJB, ZGT, ZYR, ZGL en ZJX.

Rond 10:00 uur waren de vogels geringd en kon de vangopstelling dus afgebroken worden. Diezelfde avond en de avond erop heb ik de familierelaties tussen de geringde vogels vastgesteld. Eerdaags zal ik die ringen op www.geese.org invoeren. Door jullie afgelezen ringen kun je daar ook kwijt.


Henk Jan Hof